Select Page

TEME MEDNARODNE KONFERENCE

Tematski sklopi na mednarodni konferenci Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin 

1. Izobraževanje in poučevanje mladih iz ranljivih skupin 

Izobraževanje mladih, ki s svojimi značilnostmi in življenjskim slogom spadajo v krog ranljivejše populacije, je že dolgo poseben strokovni izziv. V tem sklopu pričakujemo predvsem prispevke s področja izobraževanja mladih, ki se srečujejo z nizko stopnjo funkcionalnosti, običajno kot posledico slabe družinske in šolske integracije. Gre za mlade, ki imajo težave na področju duševnega zdravja, čustvovanja, vedenja ter s tem povezane težave v socialni integraciji.

V tem vsebinskem sklopu pričakujemo prispevke, povezane z oblikami izobraževanja, metodami in načini poučevanja ter drugimi oblikami dela z mladimi iz ranljivih skupin v izobraževalnem sistemu, prikaze različnih načinov uporabe didaktičnih pripomočkov ter prilagoditve pri izvajanju pouka ali individualnem poučevanju.

Prispevki v tematskem sklopu se lahko nanašajo na vse oblike javnega in zasebnega šolstva. Vključujejo naj posebne oblike in metode dela z omenjeno populacijo ter različne edukativne in vzgojne pristope. Sem spadajo tudi predstavitve različnih projektnih javno veljavnih oblik izobraževanja, specializiranih programov in pristopov nevladnih organizacij k reševanju težav pri izobraževanju mladih iz ranljivih skupin.

2. Institucionalni pristopi pri delu z mladimi iz ranljivih skupin 

Institucije veljajo v sodobnih inkluzivnih pristopih v pedagoški stroki za zastarel koncept. Toda vse bolj se kaže, da del ranljive populacije brez njih ne zmore potrebne ravni funkcionalnosti in tudi znotraj institucionalnih obravnav se pojavljajo novi principi dela in oblike obravnave.

V tem sklopu pričakujemo prispevke, ki govorijo o oblikah, pristopih in organiziranosti institucionalnih oblik obravnave (zavodov, mladinskih domov in drugih ustanov za osnovnošolsko in srednješolsko populacijo). Pomemben je tako sistemski vidik institucionalne obravnave kot vključenost institucij v okolje. Prispevki lahko obravnavajo naslednje teme: kako delujejo institucije kot družbeni in lokalni sistem, kako vplivajo na družino in posameznike, kakšne so izkušnje s populacijo, ki običajno uporablja to obliko nastanitve, kakšne tipe programov poznamo za mladostnike s težavami.

Spraševali se bomo tudi o učinkovitosti različnih tipov institucij, o povezovanju državnih institucij z nevladnim in zasebnim sektorjem ter pomenu njihovega obstoja in sodelovanju z njimi.

V ta sklop spadajo tudi vprašanja, povezana s profesionalno vlogo zaposlenih na tem področju, vprašanja integritete in avtonomije ter svobode delovanja, vprašanje odnosov med odraslimi in mladostniki v formalnih okoljih ter vzgojne funkcije institucij in nadzora v njih.

3. Neformalne in neinstitucionalne oblike dela z mladimi iz ranljivih skupin 

Že pred desetletji se je kot sodobna oblika dela z mladimi, ki se soočajo z izzivi na področju čustvovanja in vedenja, razvila vrsta neinstitucionalnih programov, saj se je pojavila težava z dosegljivostjo mladih s težavami in njihovo zmožnostjo sodelovanja v formaliziranih okoljih. V tem sklopu bomo obravnavali pristope in programe, ki se izvajajo zunaj individualnih in skupinskih oblik institucionalne obravnave ter so opredeljeni kot strokovni ali pol laični programi. Lahko so organizirani v sklopu formalnih programov, zasebnih organizacij ali neformalnih oblik obravnave in mladinskih gibanj, a vključujejo omenjeno populacijo mladih. V sklopu bomo obravnavali preventivne in intervencijske programe ter terapevtske in kurativne programe za mladostnike.

Ta sklop bo zajel tudi alternativne in sodobne oblika dela, ki so novost na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin. Njihovo alternativnost in inovativnost vidimo v drugačni strokovni in znanstveni naravnanosti ter v izvedbah, ki so za področje obravnave in dela z mladimi neobičajne po svoji obliki ali dejavnosti.

Accessibility