Select Page

TEME MEDNARODNE KONFERENCE

Tematski sklopi na mednarodni konferenci 

1. NOVE OBLIKE SUBKULTUR IN DRUŽBENO OKOLJE MLADIH

Svet mladih postaja vedno bolj raznovrsten in razpršen. Včasih kompaktne subkulture, ki so slonele na sooblikovanju vrednot, vedenjskih vzorcev in identifikacije ter socialnih gibanj, so postale združevanja na podlagi podobnih interesov, skupnih virtualnih prostorov in novih identifikacijskih norm.

Vsebinski sklop se osredinja na skupnosti in subkulture, ki jih danes samooblikujejo mladi. V tem sklopu bomo raziskovali oblike in vrste združevanj, ki so trenutno aktualne v svetu mladih. Zanimali nas bodo različni krogi združevanja na socialnih omrežjih, moč identifikacijskih skupin na medmrežju, njihovo delovanje in vpliv na življenje posameznika in generacije. Kljub sodobnemu življenju se mladi še vedno povezujejo v ulične klike, skupine, povezane s šolskim in bivanjskim okoljem, ter v skupine, povezane z uporabo psihoaktivnih snovi, te se spreminjajo, kot se spreminjajo psihoaktivne snovi, ki prihajajo na trg. Zaznati je tudi subkulture, ki se pojavljajo kot nove vsebine in oblike povezovanja ter segajo v kroge kulture LGBT, uporabnikov s področja duševnega zdravja in skupin, povezanih z različnimi tveganimi vedenji, kot je samopoškodbeno vedenje. V tem vsebinskem sklopu je še vedno prostor tudi za predstavitve tradicionalnih oblik združevanja v organizirane interesne skupin, kot so taborniki, športni klubi, plesne organizacije mladih.

V opisanem sklopu nas bo zanimalo: na kakšen način se današnja mladina druži; kakšne so danes vrednote mladih in njihovih skupin; ali so subkulture sploh še povezane z določenimi načini obnašanja in s posebnimi prostori združevanj; ali so nove zunanje okoliščine, kot so druženje/dostopnost na spletu, nove oblike PAS ipd., vplivale na spreminjanje subkultur in združb med mladimi.

Kot strokovne delavce pa nas zanima: kje in kako jih lahko odrasli (strokovni delavci) dosežemo; kje so prednosti, moči združevanja in kje skrite pasti; je v času individualizma druženje in združevanje še aktualno med mladimi; kako je odraščati danes.

K prispevku vabimo mladinske delavce, raziskovalce opisanega področja ter mlade, da predstavijo svoj pogled.

2. POT DO DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Tema se osredotoča na trenutno zelo pomembno vprašanje duševnega zdravja (mladih). V zadnjih nekaj letih so pri mladih težave v duševnem zdravju epidemično porasle. Za to ni kriv le občutljivejši in bolj diferenciran diagnostični pristop. Pomemben vzrok lahko prepoznamo v splošni družbeni klimi, disfunkcionalnih družinskih potekih, različnih tipih neustreznih vzgojnih ravnanj in še vedno tudi v spremembah zaradi kovidne krize. Tudi v družbi je vse več govora o duševnih težavah mladih, predvsem o različnih oblikah in metodah obravnave ter podpore v primeru težav z duševnim zdravjem.

V tem sklopu se bomo spraševali: kaj je duševno zdravje in kdaj smo oz. če sploh smo res kadarkoli povsem duševno zdravi; kdo določa kategorije duševnega zdravja in sprejemljivost vedenja; kako sistemi, v katerih bivamo, vplivajo na naše počutje; katere pristope uporabljamo strokovni delavci za podporo mladostnikom v stiski; katere oblike duševnih težav in motenj se najpogosteje pojavljajo med mladimi in zakaj je tako; katere so oblike, pristopi in načini, ki so pripoznani kot najbolj učinkoviti pri reševanju teh težav.

K prispevku vabimo strokovne delavce, ki se s področjem ukvarjajo raziskovalno ali kot praktiki.

3. INOVATIVNE OBLIKE PRISTOPOV NA PODROČJU ŠPORTA IN UMETNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Na letošnji mednarodni konferenci nadaljujemo s predstavitvami s področja umetnosti in športa kot pomembnima metodičnima pristopoma pri vzgoji in delu z mladimi iz ranljivih skupin. Za mlade, ki so zaradi svojih značilnosti in življenjskega sloga ranljivejši, je izobraževanje, formalno in neformalno, bistvenega pomena, čeprav je pogosto zanje težje dostopno. V tematskem sklopu želimo predstaviti nove ali preoblikovane pristope pri delu z mladimi v stiski in tistimi na družbenem robu.

V tem vsebinskem sklopu pričakujemo prispevke, povezane z umetnostjo, kulturo in športom. Poudarjene naj bodo oblike, metode, načini ter vidiki poučevanja in vzgoje mladih iz ranljivih skupin. Pričakujemo prispevke, ki opisujejo inovativne oblike poučevanja in vzgojnega dela, prikazujejo uporabo didaktičnih pripomočkov ali prilagoditve pri izvajanju pouka in individualnega poučevanja v izobraževalnem sistemu. V ta tematski sklop spadajo tudi neformalne oblike dela na področju umetnosti in športa, predstavitve različnih projektnih oblik izobraževanja, specializiranih programov in pristopov organizacij k reševanju težav pri izobraževanju mladih iz ranljivih skupin.

Accessibility