Select Page

NAVODILA AVTORJEM

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA: 4. MEDNARODNA KONFERENCA MDJ – SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN

 

Oddaja prispevka: do 21. 4. 2024
Obvestilo o ustreznosti prispevka oz. morebitnih dopolnitvah: 9. 5. 2024

 

SMERNICE AVTORJEM

Smernice so namenjene avtorjem v pomoč pri pripravi čim bolj kakovostnih prispevkov. Prispevek naj prikaže sodobne koncepte na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin. Besedilo prispevka mora biti zapisano v neosebni obliki in v slovenskem, angleškem, hrvaškem ali srbskem jeziku (v latinični pisavi). Tudi predstavitev poteka v enem od navedenih jezikov. Povzetki tujejezičnih prispevkov bodo v zborniku prevedeni v slovenščino, za kar bo poskrbel organizator.

Pri recenziji prispevkov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, način predstavitve, strukturiranost in organizacijo, strokovnost in razumljivost besedila, hkrati pa tudi metodološko ustreznost.

NASLOV

Naslov naj kratko in jedrnato označi bistvene elemente vsebine prispevka. Vsebuje naj največ 80 znakov.

Slovenskemu naslovu naj sledi angleški naslov dela, ime in priimek avtorja (ali več avtorjev), natančen akademski in strokovni naziv avtorjev in popoln naslov ustanove, kjer so avtorji zaposleni (oziroma kamor jim je mogoče pisati), ter elektronski naslov.

POVZETEK

Povzetek naj vključuje jedrnat prikaz celotnega prispevka v slovenskem in angleškem jeziku v enem odstavku. V največ 150 besedah nakažite namen dela, osnovne značilnosti raziskave/prispevka, glavne izsledke in pomembne sklepe. Izvlečkoma naj sledi do največ pet ključnih besed (v slovenskem in tujem jeziku).

UVOD

V uvodu opišite in predstavite področje osnovnega problema, namen in cilje prispevka. Prikažite širši strokovni okvir področja, s katerega je bil problem izbran, kaj vas je vodilo k uporabi sodobnih pristopov pri delu z mladimi iz ranljivih skupin in kako boste v nadaljevanju obravnavali prikazano problematiko.

OSREDNJI DEL BESEDILA

Besedilo vsebinsko strukturirajte, razdelite na ustrezno dolge in vsebinsko zaključene razdelke. V prispevek ne vključujte vsebin, ki ne prispevajo k odgovoru na izbrano problematiko, četudi so zanimive. Izogibajte se pretiranemu naštevanju (npr. cele strani alinej).

Bodite pozorni na uporabo relevantnih virov, na podkrepitev trditev in ugotovitev s sklicevanjem na vire ali z lastnimi dognanji. Pri podatkih, trditvah in ugotovitvah, ki niso neposreden rezultat vašega dela, citirajte vire, ki jih navedete v seznamu uporabljene literature in virov. Pri citiranju in povzemanju uporabljajte standarde APA.

Vsako tabelo oblikujete tako, da bo razumljiva in pregledna. V naslovu tabele pojasnite, kaj prikazuje, lahko vključite tudi dodatna pojasnila, tako da bo razumljiva brez branja preostalega besedila.

SKLEP

V sklepu jedrnato navedite bistvene ugotovitve, prednosti in pomanjkljivosti predlaganih rešitev ali ugotovitev, omejitve, odprte probleme ter predloge za prihodnje strokovno in raziskovalno delo.

LITERATURA

Vse v besedilu citirane in povzete vire navedite v seznamu virov (Literatura in viri) in obratno – vsi viri, ki so navedeni v seznamu referenc, se morajo nahajati tudi v besedilu. Vire navajajte skladno z American Psychological Association (APA) standardom (https://apastyle.apa.org/; http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7).

DOLŽINA IN OBLIKA PRISPEVKOV

  • Prispevek naj bo oblikovan na A4 pokončnem listu, rob levo, desno in zgoraj 2,5 cm, spodaj 3 cm. Strani naj bodo oštevilčene na dnu strani.
  • Besedilo (vključno z izvlečkom) naj bo napisano v pisavi Calibri (velikost 12), obojestransko poravnano in napisano z enojnim vrstičnim razmikom.
  • Besedilo mora vsebovati vsebinsko smiselne ter jasne neoštevilčene naslove in podnaslove poglavij, ki naj bodo napisani v pisavi Calibri (velikost 18, 16, 14 glede na raven naslova).
  • Obseg prispevka (vključno s povzetkom) je omejen na 15.000 znakov brez presledkov oziroma na največ 8 strani.

Pridružujemo si pravico, da zavrnemo prispevke, ki ne bodo pripravljeni skladno z Navodili za pripravo prispevka ali strokovno ne bodo ustrezali temi konference. Prispevki ne bodo dodatno lektorirani. Za vsebino, lektoriranje in obliko prispevka v popolnosti odgovarja avtor.

Accessibility